SfS handbooks "Best Practise - Dropped Objects Prevention" are still very popular and in high demand. In fact so high that we have no more books in Stock. We will print New books but ned to check/update a couple of chapters and some Pictures before we send off for reprints.
 
 Recommendation 024E has been revised and now also includes the earlier recommendations 001, 002 and 004. 
 
SfS has been asked to provide a link to a noise calculator. Here it is:
 
SfS has developed a new receommendation; Recommendation 035E/2013 - Statistics and Analyses of HSE Incidents and data.
 
SfS sine håndbøker "Beste Praksis - Forebygging av fallende gjenstander" er fortsatt veldig populær og vi har nå ikke noen bøker igjen. Vi skal trykke opp nye snart - men tar en sjekk på enkelte kapitler og bilder før vi trykker opp neste opplag.
 
Denne anbefalingen er revidert og inkluderer de tidligere SfS anbefalingene 001, 002 og 004.
 
SfS har fått forespørsel om å lage link til en støykalkulator. Her er den :
 
SfS har laget en ny anbefaling 035N/2013: Statistikk og analyse av HMS-hendelser og -data. Anbefalingen skal gi en felles forståelse for begrepsapparat og arbeidsprosesser for statistikk, trendevaluering og analyse av HMS-hendelser/-data.
 
SfS er med i Programkomiten for Granskingskonferansen som går av stabelen den 17 og 18 September. SfS har tidligere gitt ut en beste praksis for Gransking og en kursplan for personer som skal være med på granskinger.
 
SfS starter opp 2 nye arbeidsgrupper denne våren. En gruppe skal revidere Retningslinje 105 "Stillasbygging" på vegne av Norsk olje og gass. Den andre gruppa skal å utvikle en kompetanseplan for personell som skal ivareta BES (Brann-, Entrings- og Sikkerhetsvaktervakt) oppgaver 
 
SfS har trykket opp skrivebordsunderlag med 2013 og 2014 kalender. Du kan få disse gratis ved henvedelse til oss på kontoret i Kvernevik Ring 177.
 
NB: Vi har ikke kapasitet til å sende disse i posten
 
Det er med rette stort fokus på helseskader og sykdommer i petroleumsnæringen. Denne nye SfS anbefalingen omhandler forebyggende tiltak ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale, for eksempel malte metallkonstruksjoner.

Anbefalingen gir informasjon om helsefarene ved kjemikalier som kan dannes ved termisk nedbrytning av maling eller annen overflatebehandling og den gir råd om tiltak som kan hindre dette. Dersom overflatebehandlingen ikke kan fjernes på annen måte, må tiltak og verneutstyr ta hensyn til den tilleggseksponeringen som varmt arbeid medfører.
Overflatebehandling med innhold av bly og asbest er omtalt spesielt.
 
Ny utgave (revisjon 3) av håndboken "Beste praksis forebygging av fallende gjenstander" er nå klar fra trykkeriet både i norsk og engelsk versjon. Håndboken har blitt distribuert til alle som har bestilt mer enn 1000 eksemplarer.
 
Det er en økende bruk av habitat (sveisetelt) i petroleums industrien. Dette kan være en god måte å hindre at varmt arbeid blir en mulig tennkilde. Denne anbefalingen skal gi en beste praksis på hvordan en må gå fram for å sikre at habitat planlegges, utformes, kontrolleres, driftes, vedlikeholdes og fjernes på en god måte. Det er spesielt viktig at habitatets integritet sikres når det trenges som mest – altså ved en gasslekkasje: Varmt arbeid i habitatet kan utgjøre en tennkilde, i form av varme, også etter at strøm/gasstilførsel til habitatet blir kuttet og vifteenhet og spjeld bør derfor være uavhengig av arbeidsstrøm.
 
Ny Kursplan
Kursplanen for instruktør-fallsikring er nå godkjent av styret i SfS.
 
SfS jobber med å lage animasjoner av enkelte SfS anbefalinger. Den første animasjonen, som omhandler Anbefaling 026N/2008 - Avsperringer, er nå ferdig.
 
Samarbeid for Sikkerhet har flyttet nettsiden sin til en ny host. Det kan derfor være linker og funksjonaliteter som ikke er helt på plass enda. Finner du noe som mangler på siden så kan du sende en mail til support@itl.no og gi en kort beskrivelse av hva som mangler, så vil iTL rette opp i dette.
 
En kursplan for granskingsledere og andre, f. eks HVO, som er involvert i gransking av alvorlige hendelser er nå godkjent av styret i SfS. Siden denne kursplanen er sterk koblet til Anbefaling 029 N/2010, vil kursplanen ikke bli utgitt som egen anbefaling men vil ligge som et vedlegg til 029N.
 
Erfaringene fra industrien tilsier at vi bør ha en enhetlig måte å gjennomføre trykk- og lekkasjetesting på. Dette blir spesielt synlig når vi vet at mye av dette arbeidet blir utført av entreprenører som betjener alle operatørselskapene. Erfaringen tilsier også at vi bør få enhetlige definisjoner og et felles begrepsapparat. Trykk- og lekkasjetesting innebærer at en opererer med store energimengder, som i seg selv representerer en stor risiko for mennesker og utstyr, dersom en ikke har full kontroll. Det er derfor i dokumentet utarbeidet krav til metode, spesielt der standard og norm gir valgmuligheter. Gjennom den oppstillingen av det vi anser som beste praksis ønsker vi å bidra til å redusere risikoen for at uønskete hendelser skal skje.
 
SfS flyttet i 2011 til Kvernavik Kunnskapspark i Kvernavik Ring 177. Her har SfS to kontorer, god adgang til møterom og gode parkeringsforhold. Hugo Halvorsen vil fortsette å lede SfS fremover og har også fått Carsten Bowitz med på laget. Carsten er stilt til rådighet fra OLF som en ekstra ressurs og vil være prosjekt leder for noen av aktivitetene til SfS.