Anbefalingen ble revidert i 2015 men endringene påvirker ikke filmen som ble laget i 2012. Filmen kan derfor fortsatt brukes.
 
 
 
Samarbeid for Sikkerhet har utarbeidet to kursplaner for fallsikring som skal sørge for at personer som skal bruke fallsikringsutstyr har den nødvendige kompetansen.
 
Samarbeid for Sikkerhet har utarbeidet en kursplan som skal sørge for at personer som skal utføre slik redning har den nødvendige kompetansen. Kurset er normert til 3 dager. En kursplan for repetisjonskurs over 2 dager er også utarbeidet.
 
 

En arbeidsgruppe i SfS har revidert anbefaling 028: Trykk- og Lekkasjetesting. 
 
Begrunnelse:
Det er fremdeles alt for mange hendelser som rapporteres som ”fallende gjenstander”, og dette utgjør derfor en betydelig sikkerhetsutfordring. Undersøkelser har vist at disse utfordringene er knyttet både til arbeidsprosesser, atferd og mangelfull sikring av utstyret. Industrien har med jevne mellomrom hatt en rekke kampanjer der resultatene har vært oppløftende, men der det store gjennombruddet har uteblitt. SfS ønsker å sette fokus på denne sikkerhetsutfordringen ved å peke på hva vi mener er beste praksis i industrien.
 
 
Arbeidsmiljøloven§ 2-2 foreskriver at det skal være en Hovedbedrift dersom det er flere Arbeidsgivere på arbeidsplassen. Hovedbedriften er ansvarlig for å samordne de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid på arbeidsplassen
 
Samarbeid for Sikkerhet (SfS) har nedsatt en arbeidsgruppe for å følge opp implementeringen av Norsk olje og gass sine Retningslinjer 097, 098 og 099 for å finne beste praksis hva gjelder reaksjoner og tilbud til den som har et rusproblem. Denne Anbefalingen vil ikke erstatte overnevnte retningslinjer, men er ment å være en utfylling til disse ved å beskrive en beste praksis ut fra de erfaringer vi i dag har.
 
En arbeidsgruppe i Samarbeid for Sikkerhet revidert anbefaling 015: Verneombudstjenesten i et kontraktsforhold". SfS anbefaling 003/2001 "Lov og regelpålagte HMS-forhold i kontrakter" er inkludert i den reviderte anbefalingen og 003 utgår dermed som egen anbefaling.   
 
Samarbeid for Sikkerhet har gjennom delprosjektet ”Beredskap offshore” utarbeidet en felles Alarminstruks som er godkjent av Norsk olje og gass og Norsk Rederiforbund (NR)
 
Med bakgrunn i tidligere arbeidsulykker offshore anbefalte Samarbeid for Sikkerhet (SfS) i 2003 at systemer og rutiner for bruk av pusteluft ble gjennomgått.
En arbeidsgruppe i SfS reviderte i 2017 anbefalingen og utvidet den til å inkludere åndedrettsvern