Formålet er å etablere en kostnadseffektiv, enkel og enhetlig prosess for utarbeidelse, kvalitetssikring og implementering av Anbefalt Beste Praksis og Retningslinjer, for å sikre et felles mål om å unngå skade på mennesker, miljø og materiell.
 
På bakgrunn av virksomhetenes DFU-er (Definerte Fare- og Ulykkessituasjoner) som fremkommer i beredskapsanalysen for en innretning har operatørselskapene etablert en beredskap for innretningen. Kravene som denne beredskapen skal møte er nedfelt i Ytelseskrav. For å møte disse ytelseskravene har det vært nødvendig å gi personell som skal inngå i beredskapsorganisasjonen spesiell opplæring innen ulike funksjoner. I tillegg har det for noen funksjoner vist seg å være nødvendig å sette krav til både helse og fysikk som har gått ut over kravene som er nedfelt i helsesertifikatet som kreves for å arbeide på norsk sokkel.
 
Denne anbefalingen er utgått. For informasjon om oppfølging av sykemeldte og gradert sykemelding, se NAV sine nettsider.
 
Samarbeid for Sikkerhet har gjennom prosjektet "Kran og Løfteoperasjoner, Fallende gjenstander" kommet frem til at en samlet næring må sette i verk tiltak for å rekruttere nye kranførere.

Samarbeid for Sikkerhet mener at gjennomføring av en Lærlingordning vil forbedre kvaliteten av kranoperasjoner og derved sikkerheten.
 
SfS har anbefalt den enkelte boreentreprenør og utstyrsleverandør (hovedleverandør) å etablere prosedyre for informasjons- og erfaringsoverføring slik at designforutsetningene for sikker drift av boretårn med utstyr blir opprettholdt i alle faser over tid.