Vernerunde

Det er ikke et lovkrav å gjennomføre vernerunder. Det er imidlertid et krav om å gjennomføre kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet, ha rutiner for å avdekke feil og mangler i arbeidsmiljøet og sørge for at disse blir utbedret.   
 
Vernerunder utført av representanter for ledelsen og Verneombud er en vanlig og god måte å ivareta deler av disse kravene på. En Vernerunde avtales i god tid, gjerne ved at en årsplan settes opp, både hva gjelder tidspunkt og tema.  
 
Avhengig av risiko knyttet til arbeidet i Verneområdet må en bli enige om hvor ofte en Vernerunde i området skal foretas. Utgangspunktet kan være en gang per måned. Dersom det skjer hendelser i området eller det er åpenbart at det er stor risiko for hendelser bør Vernerunder gjennomføres oftere.

Det er lurt å sette opp en sjekkliste over de ting en vil se nøyere på. Denne sjekklisten skal bygge på tidligere hendelser og erfaringer.


Tema for vernerunder kan for eksempel være:

Rømningsveier

Arbeidsstillinger/Ergonomi

Lys

Støy

Verneutstyr

Førstehjelpsutstyr

etc.

  
   Del på: